• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Vítajte!

Vážený návštevník!

Peder ja malá denina s veľkým duchom. Obývajú ho dobromilní, čestní ľudia, ktorí s radosťou privítajú každého návštevníka. Kvôli tomu sme zriadili aj túto stránku. Našim cieľom je, aby sme Vám ukázali hodnoty, ktoré udržali našu deninu nad hladinou historie dlhé stáročia.

Historia

Prvá písomná spomienka o našej dedine pochádza z 13. storočia. Na základe toho je možné predpokladať, že miesto už aj predtým bolo obývané. Najdôležitejšou rodinou v historii obce sú Pederiovci, z ktorých Péderi Lázár na prelome 15.-16. storočia bol županom abovskej župy.

ďalej

Súčasnosť

V Pederi bývajú usilovní a pracovití ľudia. Košice, ako kultúrne a hospodárske centrum Východného Slovenska zabezpečuje pre svoje okolie a tým aj pre nás pracovné miesta a istotu života. S takým zázemím každý náš občan nájde pre seba prácu, príležitosť na zábavu a na oddychovanie.

Budúcnosť

Zálohou našej budúcnosti sme my sami. Vie to každý z nás. Našou úlohou je bojovať s hospodárskymi a demografickými problémami každodenného života.
Veríme, že vyhrajeme! Preto neustále pracujeme, kvôli tomu urobia naši občania všetko, každý podľa svojich schopností a možností.

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

OBEC PEDER, Peder 119, 044 05 Peder

Výzva na predkladanie ponúk

 podľa §  117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva na predkladanie ponúk

 
 

podľa §  117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
 
1.     Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:  Obec Peder  IČO:00324604  DIČ:2020746178
Kontaktná osoba:Jozef Holečko – starosta obce Peder                             
Sídlo:  Peder 119  PSČ: 044 05
Telefón:  +421 902 961 347
Elektronická pošta -E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 
 
2.     Kontaktné miesto:
Názov: ISA projekta, s. r. o.  IČO: 46 894 641
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Vidová
Sídlo: Námestie gen.M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
Telefón: +421 948 380 776 
Elektronická pošta - E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 
3.     Názov predmetu zákazky:  Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra”.
4.     Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky bude rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra pozostávajúce z:
SO 01 - Oplotenie
SO 04 – Dlažba
SO 05 – Zeleň
SO 06 – Športová plocha
SO 07 – Detské ihrisko
SO 08 – Osvetlenie - elektro
SO 09 – Lavičky a iné prvky,
ktoré sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácie a výkazu výmer a sú súčasťou tejto výzvy.
5.     Predpokladaná hodnota zákazky:   124 706,21  Eur bez DPH
6.     Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Peder, LV č. 538 - par.č. 163/1, parc.č. 167/1, parc.č. 167/3
7.     Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000 - 7(Stavebné práce)
8.     Rozsah predmetu zákazky:Uskutočnenie stavebných prác sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.
9.     Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10.   Mena: EUR
11.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie
12.   Trvanie zmluvy: do 31.12. 2019
 
13.   Vyžiadanie súťažných podkladov:do 14. novembra 2017 do 09.00 hod.
Súťažné podklady si môžete vyžiadať na kontaktnom mieste uvedenom v bode 2. 
 
14.   Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).
  
15.   Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku môže uchádzač zaslať elektronicky cez systém na riadenie verejných obstarávaní ERANET (link: https://isa-projekta.eranet.sk/#/tenders) alebo ponuku môže uchádzač doručiť poštou alebo osobne v listinnej podobe kontaktnej osobe na adresu uvedenú v bode 2 do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 18.
 
 
16.   Označenie ponuky:
a)      v prípade podania listinnej verzie cenovej ponuky: 
Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
-        názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
-        obchodné meno a adresu uchádzača
-        označenie SÚŤAŽ – neotvárať
-        označenie heslom zákazky: “ Rekonštrukcia  a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra“ 
 
b)     v prípade podania elektronickej verzie cenovej ponuky: 
-          podľa pokynov v systéme ERANET a manuálu:
https://isa-projekta.eranet.sk/data/innovis/manual.pdf
 
17.   Náležitosti ponuky: Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady:
-          Cenovú ponuku s identifikačnými údajmi uchádzača a cenovým návrhom (podpísanú uchádzačom)
-          Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu (podľa bodu č. 14. tejto výzvy)
-          Návrh zmluvy o dielo (vyplnený v súlade s predkladanou ponukou, podpísaný uchádzačom)
 
18.   Lehota na predkladanie ponúk:   14. novembra 2017 do 09.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
a)      v prípade podania listinnej verzie cenovej ponuky: 
-          ISA projekta, s. r. o., Námestie gen.M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
                         
b)     v prípade podania elektronickej verzie cenovej ponuky: 
-          podľa pokynov v systéme ERANET a manuálu:
https://isa-projekta.eranet.sk/data/innovis/manual.pdf
 
19.   Otváranie obálok s ponukami:  14. novembra 2017o 11.00 hod.    
Miesto otvárania cenových ponúk:
ISA projekta, s. r. o., Námestie gen.M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
 
 
20.   Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH
 
 
21.   Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.marca 2018
 
22.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
-          V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo  výroby, je možné v súlade s § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.
-          Zákazka bude financovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020   (výzva č. 22/PRV/2017).
-          Zhotoviteľ sa zaviaže, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
-         Zhotoviteľ sa zaviaže, že počas doby plnenia zmluvy o dielo splní sociálny aspekt, ktorý je definovaný v bode 16.8 Návrhu zmluvy o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy.
 Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :                                                                                                                       
                                                                                             Jozef Holečko – starosta obce Peder
 
Maďarská verziaMagyarul

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Farmárska olympiáda

 

Dialógy európskych občanov

 

Cezhraničné festivaly tradičnej kultúry v údolí Bodvy

Hlasovanie

Čo je podľa Vás najdôležitejšie?
 
Máme hostí: 4 pripojení

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue