• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

OBEC PEDER, Peder 119, 044 05 Peder

Výzva na predkladanie ponúk

 podľa §  117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva na predkladanie ponúk

 
 

podľa §  117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
 
1.     Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:  Obec Peder  IČO:00324604  DIČ:2020746178
Kontaktná osoba:Jozef Holečko – starosta obce Peder                             
Sídlo:  Peder 119  PSČ: 044 05
Telefón:  +421 902 961 347
Elektronická pošta -E-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 
 
2.     Kontaktné miesto:
Názov: ISA projekta, s. r. o.  IČO: 46 894 641
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Vidová
Sídlo: Námestie gen.M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
Telefón: +421 948 380 776 
Elektronická pošta - E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 
3.     Názov predmetu zákazky:  Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra”.
4.     Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky bude rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra pozostávajúce z:
SO 01 - Oplotenie
SO 04 – Dlažba
SO 05 – Zeleň
SO 06 – Športová plocha
SO 07 – Detské ihrisko
SO 08 – Osvetlenie - elektro
SO 09 – Lavičky a iné prvky,
ktoré sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácie a výkazu výmer a sú súčasťou tejto výzvy.
5.     Predpokladaná hodnota zákazky:   124 706,21  Eur bez DPH
6.     Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Peder, LV č. 538 - par.č. 163/1, parc.č. 167/1, parc.č. 167/3
7.     Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000 - 7(Stavebné práce)
8.     Rozsah predmetu zákazky:Uskutočnenie stavebných prác sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.
9.     Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10.   Mena: EUR
11.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie
12.   Trvanie zmluvy: do 31.12. 2019
 
13.   Vyžiadanie súťažných podkladov:do 14. novembra 2017 do 09.00 hod.
Súťažné podklady si môžete vyžiadať na kontaktnom mieste uvedenom v bode 2. 
 
14.   Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).
  
15.   Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku môže uchádzač zaslať elektronicky cez systém na riadenie verejných obstarávaní ERANET (link: https://isa-projekta.eranet.sk/#/tenders) alebo ponuku môže uchádzač doručiť poštou alebo osobne v listinnej podobe kontaktnej osobe na adresu uvedenú v bode 2 do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 18.
 
 
16.   Označenie ponuky:
a)      v prípade podania listinnej verzie cenovej ponuky: 
Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
-        názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
-        obchodné meno a adresu uchádzača
-        označenie SÚŤAŽ – neotvárať
-        označenie heslom zákazky: “ Rekonštrukcia  a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra“ 
 
b)     v prípade podania elektronickej verzie cenovej ponuky: 
-          podľa pokynov v systéme ERANET a manuálu:
https://isa-projekta.eranet.sk/data/innovis/manual.pdf
 
17.   Náležitosti ponuky: Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady:
-          Cenovú ponuku s identifikačnými údajmi uchádzača a cenovým návrhom (podpísanú uchádzačom)
-          Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu (podľa bodu č. 14. tejto výzvy)
-          Návrh zmluvy o dielo (vyplnený v súlade s predkladanou ponukou, podpísaný uchádzačom)
 
18.   Lehota na predkladanie ponúk:   14. novembra 2017 do 09.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
a)      v prípade podania listinnej verzie cenovej ponuky: 
-          ISA projekta, s. r. o., Námestie gen.M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
                         
b)     v prípade podania elektronickej verzie cenovej ponuky: 
-          podľa pokynov v systéme ERANET a manuálu:
https://isa-projekta.eranet.sk/data/innovis/manual.pdf
 
19.   Otváranie obálok s ponukami:  14. novembra 2017o 11.00 hod.    
Miesto otvárania cenových ponúk:
ISA projekta, s. r. o., Námestie gen.M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
 
 
20.   Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH
 
 
21.   Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.marca 2018
 
22.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
-          V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo  výroby, je možné v súlade s § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.
-          Zákazka bude financovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020   (výzva č. 22/PRV/2017).
-          Zhotoviteľ sa zaviaže, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
-         Zhotoviteľ sa zaviaže, že počas doby plnenia zmluvy o dielo splní sociálny aspekt, ktorý je definovaný v bode 16.8 Návrhu zmluvy o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy.
 Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :                                                                                                                       
                                                                                             Jozef Holečko – starosta obce Peder
 

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue