• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne!" (Tamási Áron)


"Legyen meg a Te akaratod, úgy a mennyben, mint a földön is!" (Máté 6,10)


"Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes!" (József Attila)


"Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar." (Vörösmarty Mihály)


"MARADUNK, hol dolog van és szent feladat, mert tudjuk: nem nyugaton kél fel a nap!" (K. Z.)

Polgármesteri Hivatal

A községi önkormányzat

PolgármesterHolečko József

Főellenőr: Ing. Gerhard Ballasch


Képviselő
 testület:

 

Fazekas Miklós - alpolgármester, képviselő
 
Sztasko József, képviselő

Bc. Rácz Péter, képviselő
 
Holečko Gábor, képviselő
 
Soltész István, mérnök, képviselő
 


TitkárságFazekas ÉvaOrosz Zsuzsanna


 

                           ÜGYFÉLFOGADÁS:
 

HÉTFŐ: 08:00 - 16:00
KEDD: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
SZERDA: 08:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
PÉNTEK: 08:00 - 12:00A község alapokmánya

Töltse le a dokumentumot: A község alapokmánya


A község hatáskörei és kompetenciái

A KÖZSÉG LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA
Péder Község a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. számú, a községi önkormányzatokról szóló törvénye alapján: 

A KÖZSÉG HATÁSKÖRE ÉS ILLETÉKESSÉGE
A község hatáskörét (azaz a község illetékessége és hatálya) a következők határozzák meg:

 • a Szlovák Köztársaság alkotmánya (különösen a 64-71. cikkelyek)
 • a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. számú, a községi önkormányzatokról szóló törvénye és későbbi módosításai (különösen a törvény 4. §-a, 11. § (4) bekezdése és 13. §-a)
 • a Szlovák Köztársaság érvényes jogrendje
 • az önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendeletei az önkormányzati hatáskörben (a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 68. cikkelye és 71. cikkének (2) bekezdése)
 
A KÖZSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Péder községi képviselő-testülete a községi tanács és a község polgármestere.
Péder Község polgármestere a község képviselője és legfelsőbb végrehajtó testülete, akit a község lakói választanak 4 évre.
A Péderi községi képviselő-testület 5 képviselőből álló községi tanács, akiket a község lakói választanak meg 4 évre. A képviselők mandátuma az újonnan megválasztott községi képviselő-testület képviselőinek eskütételével ér véget.
A községi képviselő-testület szervei (szükség szerint, vagy ha ez külön jogszabályból következik):
 • községi tanács
 • képviselő-testület bizottságai
 • községi hivatal
 
 • Péder község főellenőre, akit a községi képviselő-testület választ, különleges pozíciót tölt be a községi hatóságok között. A főellenőr a község alkalmazottja, ellenőrzi a községi feladatok teljesítését.

1) A község minden, a községgel és annak vagyonával kapcsolatos igazgatási, vagyonkezelési tevékenységben önállóan dönt, illetve ezeket önállóan végzi, ugyanez vonatkozik minden olyan ügyre, amelyet a külön törvény a község önkormányzati jogköreként szabályoz, ha az ilyen tevékenységet a törvény szerint nem az állam, más jogi személy vagy természetes személy végzi.

(2) A község önkormányzati tevékenységét a község lakosai 
a) a község szervei,
b) a helyi referendum,
c) a községi lakossággyűlések által gyakorolják.
(3) A község az önkormányzati tevékenység gyakorlása során különösen
a) ellátja a község ingatlan- és ingóvagyonával, illetve a község használatába átengedett állami vagyonnal kapcsolatos rendes gazdálkodással összefüggő tevékenységet,
b) összeállítja és jóváhagyja a község költségvetését és a község zárszámadását; önkéntes gyűjtést hirdet,
c) dönt a helyi adókkal és a helyi illetékekkel kapcsolatos ügyekről5a) és végzi az ezekkel kapcsolatos vagyonkezelést,
d) irányt szab a községben megvalósított gazdasági tevékenységnek, és ha erre külön előírás rendelkezik,5b) a jogi személyek és természetes személyek vállalkozási és egyéb tevékenységével kapcsolatban, illetve a község területén történő telephelynyitással összefüggésben jóváhagyást, kötelező érvényű állásfoglalást, állásfoglalást és véleményt bocsát ki, a községben megvalósuló beruházási tevékenységgel kapcsolatban kötelező érvényű állásfoglalásokat bocsát ki,
e) hatékony ellenőrzési rendszert alakít ki és biztosítja az ennek független végrehajtásához szükséges szervezeti, pénzügyi, személyi és anyagi feltételeket, 
f) biztosítja a helyi közúthálózat, közterületek, községi temető, a községi kulturális-, sport- és egyéb létesítmények, kulturális műemlékek, emlékhelyek és egyéb emlékobjektumok építését, karbantartását és az ezekkel kapcsolatos igazgatási-kezelési tevékenységet,
g) biztosítja a közhasznú szolgáltatásokat, így különösen a kommunális szemét és az apró építési törmelékek kezelését,5c) a község tisztaságának fenntartását, a köztéri zöldfelületek és a közvilágítás kezelését és karbantartását, a vízellátást, a szennyvízelvezetést, a pöcegödrök szennyvízkezelését és a helyi tömegközlekedést,
h) kialakítja és védi a község lakosainak egészséges életmódját és munkakörülményeit biztosító feltételeket, védi az élő környezetet, továbbá kialakítja az egészségügyi ellátás, a művelődés, a kultúra, a népművelés, a kulturális műkedvelői tevékenység, a testnevelés és a sporttevékenység végzésének feltételeit,
i) ellátja a fogyasztóvédelem területén felmerülő feladatokat5d) és kialakítja a község (élelmiszer)ellátásának feltételeit; igazgatja a piaci létesítményeket,
j) kidolgoztatja és jóváhagyja a községek és övezetek rendezési/rendezési és szabályozási tervét, a község életének egyes területeinek fejlesztésére vonatkozó koncepciót, beszerzi és jóváhagyja a lakásfejlesztési programokat és hozzájárul a község megfelelő lakhatási feltételeinek kialakításához, 
k) saját beruházási tevékenységet és vállalkozói tevékenységet folytat a község lakossági igényeinek kielégítése és a község fejlesztésének céljából,
l ) külön előírások alapján megalapítja, létrehozza, megszünteti és ellenőrzi saját költségvetési és dotációs szervezeteit, más jogi személyeket és létesítményeket, 
m) helyi referendumot rendez a község életével és fejlődésével kapcsolatos fontos kérdésekről,
n) biztosítja a község közrendjét,
o) a külön előírások szerinti terjedelemben6) biztosítja a kulturális műemlékek védelmét és ügyel a természeti értékek megőrzésére,
p) külön előírás szerinti terjedelemben ellátja szociális ellátással kapcsolatos feladatokat,6a)
r) okirat-hitelesítési és okiratokkal kapcsolatos aláírás-hitelesítési tevékenységet végez,
s) államnyelven, adott esetben a nemzetiségi kissebség nyelvén is, vezeti a község krónikáját.6b)
(4) Ha a törvény a község jogkörének szabályozásánál nem rendelkezik arról, hogy átruházott állami jogkör gyakorlásáról van szó, akkor a község önkormányzati jogkörének gyakorlásáról van szó.
(5) A község a területi önkormányzás ügyei során
a) rendelettel állapítja meg
1. az utcák és az egyéb közterületek megnevezéseit és azok módosításait (2.b §),
2. a község tisztántartásának szabályait és a közhasználatú zöldfelületek védelmét [3. bekezdés g) pont]
3. az üzletek nyitvatartási idejét és a szolgáltatás-nyújtásra rendelkezésre álló időt [3. bekezdés i) pont],
4. a helyi népszavazás megszervezésének részleteit [3. bekezdés m) pont és 11.a §],
5. a tiltott tevékenységeket, vagy a kizárólag bizonyos időben vagy bizonyos helyen végezhető tevékenységeket [3. bekezdés 4) pont],
6. a további részleteket, ha külön törvény úgy határoz,
b) az a) pontban felsoroltaktól eltérő részleteket rendelettel állapíthat meg.

Az információ hozzáférhetővé tételével kapcsolatos dokumentumok
 

Képcsarnok

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Testvértelepülés

Ürmös

Időjárás

Predpoveď počasia

Cookies