• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci PEDER
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Peder, Peder 119, 044 05
Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Peder
Kód projektu: 312011I146
Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Košice – okolie, obec Peder
Výška poskytnutého NFP: 83 619,00 Eur

Opis projektu: Základná škola za pomoci pedagogického asistenta

a špeciálneho pedagóga zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce.
Prostredníctvom realizácie projektu škola upevní inklúziu a to aj prostredníctvom zvyšovania miery zapojenia každého individuálneho žiaka do vzdelávacieho procesu prostredníctvom individuálneho prístupu pedagogického asistenta a špeciálneho pedagóga. Projektom sa zabezpečí individuálny prístup vyučujúceho k žiakom s rôznym stupňom osvojených zručností a návykov tvorivá myšlienková spoluúčasť a spolupráca všetkých žiakov.
Pedagogický asistent a špeciálny pedagóg zabezpečia rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Obidvaja budú pre žiakov oporou a prostredníctvom ich odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Žiaci, budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu a budú rozumieť učivu. Pedagogický asistent bude učivo prekladať podľa potreby do rómskeho jazyka.
Výstupom ich pôsobenia v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na základnej škole v Pederi.
Špecifické ciele projektu:
1. Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie sociálne znevýhodnených žiakov s asistenciou pedagogického asistenta.
2. Vytvoriť podmienky súvisiace so zavádzaním prvkov inkluzívneho vzdelávania a prispieť k vyrovnávaniu sociálne znevýhodnených žiakov.

Projekt bude realizovaný od 01/2018 do 12/2020, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.

Dopad projektu na proces vzdelávania
• skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ,
• zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup,
• podpora kreatívneho myslenia u žiakov školy,
• možnosť tvorby nových (atraktívnych) aktivít pre krúžkové činnosti,
• zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov,
• zvýšenie zaškolenosti žiakov.

Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov zo skupín MRK a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb, zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, zníženie šikany na škole. Pracovné činnosti špeciálneho pedagóga bude takisto môcť škola využiť konkrétne pri vyučovacom procese podľa daných rozvrhov hodín, pri spolupráci s rodičmi detí, pri kultúrnych a športových podujatiach školy, pri realizácii krúžkov a pod.
Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom zo SZP zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční, a produktívni členovia spoločnosti.
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.
 
www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk

 

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue