• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Dokumenty na stiahnutie


INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny...


 


SPRÁVA DANÍ

Obec môže ukladať tieto miestne dane:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa - 5,- Eur - na základe uznesenia zo zasadnutia OZ PEDER, zo dňa15.12.2022
 • daň za užívanie verejného priestranstva - 10,- Eur - na základe uznesenia zo zasadnutia OZ PEDER  zo dňa15.12.2022
 • daň za ubytovanie, (túto daň Obec Peder neukladá)
 • daň za predajné automaty, (túto daň Obec Peder neukladá)
 • daň za nevýherné hracie prístroje, (túto daň Obec Peder neukladá)
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, (túto daň Obec Peder neukladá)
 • daň za jadrové zariadenie (túto daň Obec Peder neukladá).


Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 30,-Eur, na základe uznesenia zo zasadnutia OZ PEDER  zo dňa15.12.2022

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.

Daň z nehnuteľností zahŕňa

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
   

Daňovníkom dane z nehnuteľností je vlastník nehnuteľnosti, správca nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, správca nehnuteľnosti vo vlastníctve obce alebo správca nehnuteľnosti vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností.

Daňovníkom dane z pozemkov je aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav a nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, má v nájme náhradné pozemky daňovníka.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z nehnuteľností zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z nehnuteľností sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky: orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy a stavebné pozemky.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky: stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, ostatné stavby.

Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa považuje za nebytový priestor.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
 

Tel.: 055/460 20 48

E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 


EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
 

Na úseku evidencie obyvateľstva plní obec hlavne tieto úlohy:
Vykonáva a vedie evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území obce, priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov obce (zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci obce, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR), evidencia ulíc a budov v obci (obytné domy, rodinné domy, ostatné budovy, garáže, rekreačné chatky, záhradkárske chatky) a vedie agendu rybárskych lístkov.

Obec vydáva doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov, voľby do orgánov samosprávy mesta (volebné komisie), voličské preukazy, súpisné a orientačné čísla na budovy, rybárske lístky, voľby do orgánov samosprávy mesta (volebné komisie), zabezpečuje vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov, spracúva podklady a pripravuje rozhodnutie o určení súpisného čísla k zápisu budov do katastra nehnuteľností, pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.

Doklady potrebné k prihláseniu sa na trvalý pobyt  :

 • platný občiansky preukaz
 • list vlastníctva  ( nie starší ako 3 mesiace )
 • súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, ak občan, ktorý sa prihlasuje nie je vlastníkom nehnuteľnosti


Doklady potrebné k prihláseniu sa na prechodný pobyt :

 • platný občiansky preukaz
 • list vlastníctva  ( nie starší ako 3 mesiace )
 • súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, ak občan, ktorý sa prihlasuje  nie je vlastníkom   nehnuteľnosti
Vydanie potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte: poplatok 5,- €


Tel.: 055/460 20 48

E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Prihlasovací lístok na TP.pdf
Prihlasovací lístok na PP.pdf

Odhlasovací lístok z TP.pdf
Návrh na zrušenie trvalého pobytu.doc

Oznámenie na vycestovanie do zahranicia na dobu dlhšiu ako 90 dni.doc
Oznámenie o vycestovaní do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí.doc


REGISTER ADRIES

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove.doc
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie  súpisného, orientačného čísla budove.doc


ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia.doc
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie uvedenia do prevádzky malého zdroja znečistenia.doc
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadnie vodnej stavby_studne.doc


VÝRUB DREVÍN

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín).doc

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD


Ohlásenie drobnej stavby.doc
Ohlásenie jednoduchej stavby.doc
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.doc
Žiadosť o stavebné povolenie.doc

Žiadosť o povolenie na zmenu dokončenej stavby alebo pred jej dokončením   rekonštrukcia.doc
Žiadosť o povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.doc
Návrh na vydanie územného rozhodnutia.doc

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Návrh na povolenie zmeny užívania stavby_časti stavby.docVZNIK/ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI ZA PSA
 
  

Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti za psa.doc


- daň za psa
- 5,- Eur - na základe uznesenia zo zasadnutia OZ PEDER, zo dňa 15.12.2022
  

POVOLENIE INFORMAČNÉHO, REKLAMNÉHO, PROPAGAČNÉHO ZARIADENIA

Žiadosť o povolenie informačného_reklamného, propagačného_zariadenia.docINFORMÁCIA
o možnostiach používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről a Tt. 184/1999.sz., kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai   2. § - ának  3. bekezdése szerint


Základy používania jazyka menšiny v úradnom styku


Dvojjazyčnosť


LAKOSSÁGI NYILVÁNTARTÁS
 Lakhelybejelentő lap állandó lakhelyre
Lakhelybejelentő lap átmeneti lakhelyre
Lakhelykijelentő lap állandó lakhelyről
Írásbeli kérvény állandó tartózkodási hely megszüntetésére

viac...


RYBÁRSKY LÍSTOK

Rybársky lístok vydáva obec na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba  povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže. 

Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

Cena rybárskeho lístka

Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka:

 • týždenný: 1,50 €,
 • mesačný: 3, €,
 • ročný: 7 €,
 • trojročný: 17 €.

Od poplatku sú oslobodení:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania, 
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, 
 • osoby do 15 rokov.V obci podľa § 2 ods. 1 Zákona č. 184/1999  o používaní jazykov národnostných menšín sa
informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov
SR uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku3aa) aj v jazyku menšiny.


netnariadenie
Vysoké napätie_Magasfeszültség


V obci podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 184/1999  o používaní jazykov národnostných menšín
na dopravnom značení a dopravných zariadeniach... 

 
 


 

 

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue