• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Vítajte!

Vážený návštevník!

Peder ja malá denina s veľkým duchom. Obývajú ho dobromilní, čestní ľudia, ktorí s radosťou privítajú každého návštevníka. Kvôli tomu sme zriadili aj túto stránku. Našim cieľom je, aby sme Vám ukázali hodnoty, ktoré udržali našu deninu nad hladinou historie dlhé stáročia.

Historia

Prvá písomná spomienka o našej dedine pochádza z 13. storočia. Na základe toho je možné predpokladať, že miesto už aj predtým bolo obývané. Najdôležitejšou rodinou v historii obce sú Pederiovci, z ktorých Péderi Lázár na prelome 15.-16. storočia bol županom abovskej župy.

ďalej

Súčasnosť

V Pederi bývajú usilovní a pracovití ľudia. Košice, ako kultúrne a hospodárske centrum Východného Slovenska zabezpečuje pre svoje okolie a tým aj pre nás pracovné miesta a istotu života. S takým zázemím každý náš občan nájde pre seba prácu, príležitosť na zábavu a na oddychovanie.

Budúcnosť

Zálohou našej budúcnosti sme my sami. Vie to každý z nás. Našou úlohou je bojovať s hospodárskymi a demografickými problémami každodenného života.
Veríme, že vyhrajeme! Preto neustále pracujeme, kvôli tomu urobia naši občania všetko, každý podľa svojich schopností a možností.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu

                                                 29. februára 2020.

Odpis zápisnice OVK vo voľbách do NR SR

Informácie pre voliča

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Oznámenie e-mailovej adresy pre doručovanie elektronických žiadostí o voľbu poštou

Žiadosť o voľbu poštou


 
Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prílohy:
č. 1. Identifikačné údaje
č. 2. Návrh na plnenie kritéria

č. 3. Návrh Zmluvy o dielo
č. 4. Výkaz výmer

č. 5. Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov

č. 6. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

č. 7. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO
č. 8. Projektová dokumentácia
 
Výberové konanie na pozíciu: 1 miesto špeciálny pedagóg v Základnej škole s VJM – Alapiskola, Peder - Péder 119
Výberové konanie na pozíciu: 1 miesto špeciálny pedagóg v Základnej škole s VJM – Alapiskola, Peder - Péder 119

1  miesto špeciálny pedagóg

v Základnej škole s VJM – Alapiskola,  Peder - Péder 119  viac.....  
 
Ťažba štrkopieskov Peder, Žarnov - Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
 
„Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra“
Obec Peder, Peder 119, 044 05 Peder
 

Obec Peder podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom
                                 Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom
                 „Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra“
           Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
                                     v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

 
Základné informácie o projekte:
Fond Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Program Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infrašktuktúry
Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra
Kód projektu 074KE220122
Hlavný cieľ projektu Rekonštrukciou a modernizáciou športovísk, detského ihriska a amfiteátra prispeje k skvalitneniu spoločenského života v obci.  
Stručný opis projektu Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu športovísk, detského ihriska a amfiteátra, ktorých technický stav je v súčasnosti nevyhovujúci a zároveň z hľadiska obslužnosti nedostatočný. Rekonštrukciu a modernizáciu športovísk, detského ihriska a amfiteátra realizuje dodávateľ vybraný v procese verejného obstarávania. Projekt okrem rekonštrukcie a modernizácie športovísk, detského ihriska a amfiteátra zahŕňa i začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry.
Zazmluvnená výška NFP 142 905,97 Eur
Hypertextový odkaz na webové sídlo poskytovateľa www.apa.sk
 
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 11 12 13 14 15 16 17 Ďalší > Koniec >>

Strana 12 z 17
Maďarská verziaMagyarul

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality


Farmárska olympiáda

 

Dialógy európskych občanov

 

Cezhraničné festivaly tradičnej kultúry v údolí Bodvy

Hlasovanie

Čo je podľa Vás najdôležitejšie?
 
Máme hostí: 9 pripojení

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue